Stavební činnost

 • Rychlost
 • Individualita
 • Komplexnost
"Charakter v přístupu, vytrvalost v práci." - Mgr. Jan Mitrenga, jednatel

Build Synergy

ISO

Zajišťujeme široké spektrum činností od zemních a demoličních prací přes provádění inženýrských sítí až po stavební práce. Svým zákazníkům jsme schopni nabídnout i vnitrostátní a mezinárodní nákladní autodopravu, demolice, recyklaci nebo inženýrskou činnost.
Společnost Build Synergy s.r.o. je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018, které dokládají kvalitu provedení všech nabízených služeb.


Rychlost a kvalita

Jsme firma s tradicí a léty zkušeností. Při práci používáme ty nejmodernější, ale zároveň prověřené pracovní nástroje i postupy, díky čemu Vám můžeme zaručit vysokou kvalitou i rychlost provedeného díla.

Komplexnost

Našim klientům poskytujeme komplexní služby v oboru stavebnictví. Jsme schopni vyřešit jakékoli nedostatky a následně poskytnout ucelené řešení, které je založené na dlouholetých zkušenostech našich odborných pracovníků.

Individuální přístup

Chápeme, že každá zakázka se v jisté míře odvíjí od subjektivních požadavků našich klientů. Jednotlivé zakázky s klientem důsledně konzultujeme a díky flexibilitě našich zaměstnanců jsme schopni upravovat projekt dle Vašich požadavků.

Naše služby

Zemní práce

Nabízíme komplexní dodávku zemních prací v jakémkoliv rozsahu od maloobjemových prací až po rozsáhlé terénní úpravy při stavbě velkých logistických areálů:
 • sejmutí ornice
 • vykopávky, odkopávky, hloubení jam a rýh v horninách třídy 1 až 7
 • přemístění výkopku v terénu mimo komunikace
 • přeprava výkopku
 • úprava pláně
 • násypy hutněné i nehutněné
 • zpevněné plochy včetně dodání materiálu nebo z materiálu zákazníka
 • zajištění vylepšení vlastností místního materiálu
 • hrubé terénní úpravy

Stavební práce

V rámci zdokonalování a komplexnosti nabízených služeb provádíme také stavební činnost, která zahrnuje například výstavby, opravy a rekonstrukce provozních budov, stavebních objektů, základových konstrukcí, dopravních a obslužných komunikací. Široké portfolio dalších našich služeb nám poskytuje možnost realizovat Vaši zakázku od A-Z s minimem subdodávek a můžeme tak zaručit kvalitu práce.

Autodoprava

Svým zákazníkům jsme schopni nabídnout vnitrostátní a mezinárodní nákladní autodopravu. Díky široké škále vozidel je firma schopna přepravit veškeré stavební a demoliční odpady kategorie O/N a přepravu sypkých hmot. K nabídce těchto služeb rovněž patří přeprava nadrozměrného nákladu (pracovní stroje, objemné předměty a konstrukce).

Inženýrské sítě

V rámci provádění inženýrských sítí můžeme do těchto činností zahrnout realizaci:
 • splaškových, dešťových či jiných kanalizací
 • vodovodních řádů
 • plynovodů
 • horkovodů
 • elektro přípojek
 • přeložek veškerých inženýrských sítí
 • Také provádíme geodetické zaměření provedených prací, úpravu terénu po ukončení prací včetně pokládky dlažby, chodníků, úpravy komunikací. Všechny tyto práce jsme schopni zajistit tzv. na klíč, včetně konzultací s investorem, komunikací se státními institucemi, vlastníky pozemků dotčených sítí až po vlastní realizaci.

Demolice

Provádíme demolice výškových objektů, objektů v hustě zastavěných oblastech, ve stísněných prostorech, včetně rozsáhlých staveb, jako jsou třeba průmyslové areály. Zajistíme také likvidaci odpadů a suti po demolici. Demolovaný materiál recyklujeme a s odpadem nakládáme dle legislativních požadavků, ať už jde o nebezpečný nebo ostatní odpad. Všechny tyto činnosti realizujeme za pomoci námi navržených technologických postupů. Pro tyto práce používáme široké strojní vybavení. V rámci demoličních prací pro Vás zajistíme:
 • zpracování dokumentace včetně projektu a demoličního výměru
 • úpravu pozemku pro další použití (možno využít recyklát z demolice)

Recyklace

Klademe velký důraz na bezpečnost, kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí, a proto se snažíme odpady v maximální míře materiálově využívat před jejich ukládáním na skládky. Jedná se zejména o cihelný a betonový odpad, který se díky recyklační lince snažíme v co největší míře recyklovat. V rámci recyklace jsme schopni poskytnout následující služby po celém území ČR:
 • drcení a třídění stavebních sutí z demolic a hornin třídy 5 až 7
 • využití mobilních drtičů a třídičů
 • realizace přímo v místě provádění demolice nebo zemních prací, případně v místě využití získaného recyklátu (podle potřeby)

Inženýrská činnost

Zajišťujeme a nabízíme komplexní inženýrskou činnost od přípravy zakázky přes realizaci až po kolaudační řízení:
 • zajištění dokladu a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání stavebního povolení
 • geodetická měření, vytyčení hranic, zaměření věcných břemen
 • zpracování stavební dokumentace
 • zpracování projektu nových přípojek do objektu
 • vypracování žádosti o stavební povolení
 • doplnění podkladu k žádosti o stavební povolení podle zvláštních požadavku stavebního úřadu
 • získání souhlasu vlastníku sousedících pozemku a staveb na nich a dotčených organizací a osob
 • vypracování a podpis smluv o smlouvách budoucích
 • vypracování a podpis smluv o věcném břemeni
 • organizování předepsaných zkoušek apod.
 • zajištění kolaudačního rozhodnutí a odstranění případných vad
 • vklad smluv na příslušný katastrální úřad
 • vyjádření dotčených vlastníků a správců inženýrských sítí
 • vytýčení podzemních řádů
 • vydání územního, stavebního a kolaudačního řízení

Reference

Politika ISM

Kvalita poskytovaných služeb, ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci patří k nejvyšší prioritě naší společnosti.

K dosažení tohoto cíle se společnost zavazuje k dodržování souladu se zásadami systému řízení kvality dle ISO 9001, systému environmentálního managementu dle ISO 14001, sytému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ISO 45001, včetně procesů neustálého zlepšování.

Naše společnost Build Synergy je zaměřena na provádění staveb jejich změn a odstraňování.

Nejvýznamnějším kritériem hodnocení úspěšnosti společnosti je kvalita a včasné plnění termínů realizace zakázek vůči zákazníkovi. Toto je zabezpečeno technologiemi a systémy, kterými je společnost vybavena. Zvláštní důraz klade společnost na kontrolní mechanismy v průběhu celého procesu realizace zakázky.

K zabezpečení a dalšímu rozvoji ISM se společnost zavazuje:

 • Dodržování legislativních požadavků na kvalitu, ochranu životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců
 • Zajišťovat, plánovat a poskytovat zdroje pro fungování a rozvoj společnosti a pro udržování a zlepšování ISM
 • Spolupracovat pouze s kvalitními dodavateli, kteří jsou prokazatelně schopni plnit požadavky společnosti.
 • Neustále snižovat dopady své činnosti do všech složek životního prostředí včetně prevence znečištění a snižování spotřeby energií a surovin při všech svých činnostech.
 • Řešením rizik a příležitostí vytvářet základ pro zvyšování efektivity ISM, dosahování lepších výsledků a předcházení negativních účinkům na fungování a účel společnosti ve všech oblastech jejího působení.
 • Prosazovat preventivní přístup v oblasti ochrany životního prostředí, prevence závažných havárií a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Požadavky na bezpečnost, prevenci  a ochranu životního prostředí důsledně uplatňovat jako nedílnou součást chování všech osob zapojených do realizace zakázek

 

Mgr. Jan Mitrenga, jednatel
1.1.2021

Obchodní partneří

Build Synergy s.r.o.

IČO: 05307902
DIČ: CZ05307902
Datová schránka: 794zqrr

+420 777 940 578 nebo Kontaktujte nás

Created by: IziArt.cz